Управителен съвет

 

Управителният съвет (УС) е оперативен орган за управление на асоциацията в периода между заседанията на Общото събрание, състоящ се от пет лица, които се избират за срок от четири години с възможност за преизбиране.

Заседанията на Управителния съвет се провеждат един път на три месеца и се ръководят от председателя.

Правомощия на Управителния съвет:

1.  представлява асоциацията;

2.  контролира и координира дейността на сдружението;

3.  подготвя и внася в Общото събрание отчети за дейността и проект за бюджет;

4.  провежда административната и финансова дейност;

5.  взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

6.  приема нови членове, които отговарят на изискванията на асоциацията.

Председател и членове на Управителния съвет

Председател: Лилия Тодорова

Заместник-председател: Петя Минчева

Други членове на Управителния съвет:

1. Елица Великова

2. Руждие Салиева

3. Александра Петрова