Ирина Минева | гр. Русе

  • Пълноправен член на АБЕТ от 2015г.
  • Придобита ОКС „Бакалавър“ Ерготерапия – 2013г.

Работи в ДЦДМУУ към Русенска Асоциация за лица с интелектуални затруднения (РАЛИЗ) гр. Русе от 04.2015г

Description

Защитена дипломна работа на тема „Структуриране на средата при деца с аутизъм”. Разработен формуляр за оценка на околната среда за деца с разстройства от аутистичния спектър.

Ерготерапевта в дневния център изследва, оценява и определя нуждите на потребителите в здравен, социален, функционален и трудов аспект. Работата с младежи с интелектуални затруднения включва ангажиране в различни трудови дейности/ателиета, чрез които да придобият трайни трудови навици и развиване на умения за независим живот.

 

Участие в обучения по:

  • Интервенция в училище базирана на сензорната интеграция
  • Ерготерапевтични средства за оценка в педиатрията
  • Разработване и управление на проекти
  • Диагностика и подкрепа на деца, младежи и възрастни с нарушения от аутистичния спектър
  • Нормативно определени изисквания и практическа работа по администриране на договорите за предоставяне на социалната услуга и по формиране и изчисляване на таксите на потребителите от специализираните институции и услугите в общността
  • Съвременни тенденции в управлението на социалните услуги и услугите за деца в контекста на европейската социална общност. Съпоставимост на моделите на управление в Република България и страните от Европейския съюз

За кореспонденция:

служебен номер: 0897 841 990
irina1990@abv.bg
Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания РАЛИЗ, гр. Русе
Вижте още:
  • Ерготерапевти