Начало » Ерготерапията като професия

Ерготерапията като професия

„Медицината има за цел да лекува заболяванията, а ерготерапията – да предотврати и ограничи загубата на способност, произтичаща от тях“ (Mary Reilly).

Ерготерапията е насочена към лица с трайни затруднения в дейностите, породени от увреждане, неравностойно социално положение или старост. Ерготерапевтът прилага холистичен подход за осигуряване на възможност за удовлетворително изпълнение на дейности, които са важни или нужни на човека, както и за пълноценно социално приобщаване въпреки наличието на дефицити от физическо, психическо или социално естество. Световната практика убедително доказва съществения ѝ принос за повишаване качеството на неговия живот.

Фокус на ерготерапията е човешката дейност във всичките ѝ форми – самообслужване, продуктивност и свободни занимания. Дейността на ерготерапевта е базирана на изследване на динамичното взаимодействие между индивида, изискванията на дейността и условията на средата и прилагане на подходящи стратегии за подобряване на това съответствие. Интервенцията е насочена към промяна в способностите на индивида, характеристиките на дейността или условията на средата, както и комбинация от трите. Ерготерапията прилага строго индивидуален и същевременно холистичен подход, насочен както към клиента, така и към другите заинтересовани лица. Отчитат се запазените способности на индивида, а не само наличните дефицити.

Основната цел на ерготерапията е осигуряване на възможност за пълноценно участие в дейностите от ежедневието както на отделни лица, така и на общности. Централната, непроменяща се в годините философия, на която е подчинена ерготерапевтичната практика, е професионалното убеждение за въздействието на дейностите върху здравето и благополучието.

Ерготерапевтът притежава широкопрофилна подготовка в областта на медицинските и психосоциалните науки, както и набор от знания, умения и нагласи за работа с лица с дейностни ограничения, породени от нарушение в телесните структури и функции или социално изключени по културни, етнически и други причини.

В световен мащаб ерготерапевтите имат съществена роля в оценката на лица с трайно намалена работоспособност за извършване на трудови дейности, както и за възможностите им за включване в пазара на труда при отчитане на тяхната квалификация, знания и опит. Освен това ерготерапевтът има незаменими функции в сферата на социалното приобщаване и приобщаващото образование. У нас тя е нова, но изключително обещаваща и перспективна професия в сферата на социалните и здравните услуги.

Адрес по регистрация:

гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №15

За контакти

(+359) 884 045 994

Изпрати съобщение

office@abet-bg.org

Уеб сайт изработка и поддръжка от ЕДОМС ЕООД