Компетенции

Kомпетенции на ерготерапевтите, утвърдени за европейските страни:

 

  • Общи: способност за анализ, синтез и практическо приложение на знанията, умения за организиране и планиране, езикова култура, чуждоезикови знания и компютърна грамотност, научноизследователски умения, способност за непрекъснато професионално усъвършенстване, решаване на проблеми, етично отношение и работа в екип, зачитане на различията и културното разнообразие.

 

  • Специфични: познаване на теоретичните основи на ерготерапията, професионална и научна обосновка на ерготерапевтичния процес, професионални взаимоотношения и партньорство, професионална автономия и отговорност, научноизследователска и развойна дейност в областта  на ерготерапията, управление и популяризиране на нейните достижения.