Начало » Общо събрание

Общо събрание

Общото събрание на асоциацията се състои от всички редовни членове. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

Общото събрание:

1. приема, изменя и допълва устава на асоциацията;

2. приема основните насоки, програмата за дейността и Етичния кодекс на асоциацията;

3. избира и освобождава членове на Управителния съвет;

4. избира и освобождава Председателя на Управителния съвет;

5. избира и освобождава един делегат и един заместник, които представляват АБЕТ в Световната федерация на ерготерапевтите;

6. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

7. определя размера на членския внос и сроковете за неговото плащане;

8. приема бюджета и годишния финансов отчет на асоциацията;

9. взема решение за изключване от асоциацията;

10. взема решение за преобразуване или прекратяване на асоциацията и за сливането и с друго сдружение;

11. взема решение за участие в други организации;

12. отменя решения на другите органи на асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на асоциацията;

13. взема решение за приемане на почетни членове;

14. утвърждава работната структура на асоциацията.

 

Общото събрание се свиква с покана от Управителния съвет по негова инициатива, веднъж годишно.

Адрес по регистрация:

гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №15

За контакти

(+359) 884 045 994

Изпрати съобщение

office@abet-bg.org

Уеб сайт изработка и поддръжка от ЕДОМС ЕООД