Начало » Практикуващи ерготерапевти
ПЪЛНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ Град, месторабота, имейл, телефон (личен или служебен, както желаете)

Кратка визитка (по желание)

Област на практика/целева група

Лилия Тодорова гр. Русе, РУ “Ангел Кънчев”, litod@uni-ruse.bg Преподавател в специалност Ерготерапия и магистърски курс “Ерготерапия в общността”. Председател на УС на АБЕТ
Петя Минчева гр. Русе, РУ “Ангел Кънчев”, pmincheva@uni-ruse.bg Преподавател в специалност Ерготерапия и магистърски курс “Ерготерапия в общността”. Член на УС на АБЕТ
Елица Великова гр. Русе, Център за ерготерапевтични услуги за деца и семейства към Асоциация на българските ерготерапевти (АБЕТ), office@abet-bg.org, +359884045994, +359883334857 Бакалавър и магистър ерготерапевт. Член на Управителния съвет на Асоциация на българските ерготерапевти (АБЕТ) от 2012 г. В периода март 2012 г. – март 2013 г.  работи като ерготерапевт в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Русе. От април 2013 г. до момента – координатор и ерготерапевт в Център за ерготерапевтични услуги за деца и семейства гр. Русе към АБЕТ. Асистент в специалност Ерготерапия към факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенски университет «Ангел Кънчев» в периода 2016 – 2020 г. Към момента преподавател по Учебна практика в областта на педиатрията.               
Мартин Грозев

гр. Русе, ДЦДМУ „РАЛИЗ-БАЛИЗ“

martingenchev89@abv.bg

dcraliz@abv.bg

Ерготерапевт и координатор дейности в ДЦДМУ към „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения“;

Координатор и водещ на обучения по самозастъпничество, подкрепено вземане на решение (ПВР) и изграждане на подкрепящи мрежи за лица с интелектуални затруднения към “Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения;

Координатор в Парламент на самозастъпниците към „Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения“.

Фатме Люскова гр. Търговище,ДЦПЛУ към КСР гр.Търговище, fatme_liuskova@abv.bg, ksrtargovishte@abv.bg, 0895224780 Ерготерапевт, работещ с лица с увреждания, предимно с умствена изостаналост и психични разстройства. Работещ с възрастни хора с ментални и физически дефицити.
Милица Иванова

гр.Русе , ЦПЗ Русе ЕООД , Комплекс ЦНСТ ПЛПР “Св.Петка”;

m_pl_ivanova@abv.bg;

телефон:0889565938 ;

Ерготерапевт, работещ  в сферата на психичното здраве с пълнолетни лица с психични разстройства и техните семейства. Управител на социална услуга oт резидентен тип за пълнолетни лица с психични разстройства.
Руждие Салиева

гр.Сливо поле, ДЦДПУ „РАЛИЗ“

mehmedovarujdie@abv.bg

Ерготерапевт в Дневен център за деца и пълнолетни с увреждания „РАЛИЗ“ гр.Сливо поле.
Богомила Харалампиева

гр. Търговище, ДГ 11 ,,Звънче“

Телефон: 0897817142

Ерготерапевт, специален педагог, координатор на Екипа за подкрепа на личностно развитие към ДГ.

Работя с деца със СОП. Прилагам частично ЕТ, адаптирам средата към нуждите на децата; адаптирам учебното съдържание.

Моника Драганова

Гр.Русе,

ДЦДМУ „РАЛИЗ-БАЛИЗ“- Русе

moni_ani69@abv.bg

Телефон:0897262330

Ерготерапевт в Дневен център за Деца и Младежи с интелектуални затруднения  към Сдружение „РАЛИЗ-БАЛИЗ“- гр. Русе.
Мюжде Йозай

гр.Русе, ДЦДМУ – СГ „Мечо пух“ към Сдружение “Дете и пространство”

mujde_92@abv.bg

Телефон:0896471980

Ерготерапевт в Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа “Мечо пух” – Русе към Сдружение “Дете и пространство”
Венцислав Николов

гр. Варна, ДМСГД – Варна;

“Зеления морски двор на Варна”

vency_82@abv.bg

0988 813 916

Работя като ерготерапевт към ДМСГД – Варна с деца с нервно-мускулни, ортопедични заболявания и полиморбидни пациенти.

Експерт към пространство за ранна социализация 0-3г.  “Зеления морски двор на Варна” към МУ-Варна.

Член на Европейското дружество по детска неврология.

Александра Рибарова гр. Русе, Център за ерготерапевтични услуги за деца и семейства към Асоциация на българските ерготерапевти (АБЕТ), office@abet-bg.org, +359884045994, +359892362296 Бакалавър и магистър ерготерапевт. Работи в сферата на педиатрията от 2014 г. в Център за ерготерапевтични услуги за деца и семейства към Асоциация на българските ерготерапевти (АБЕТ). От 2021 г. магистър по Спортна педагогика, а от 2022 г. докторант към Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” с фокус върху спортни дейности за деца със специални образователни потребности.
Маргарита Аспарухова-Кандиларова гр. Русе, РУ “Ангел Кънчев”, masparuhova@uni-ruse.bg Преподавател в специалност Ерготерапия
Десислава Ночева

гр.Варна, ЦСРИ за деца с множество увреждания ,,Ирис“ , desislavanocheva@abv.bg

тел. 0876129454

Ерготерапевт, социален работник.
Петър Лазаров

гр. София, Комплекс за интегрирани терапии ООД, Детски терапевтичен център “Ваня”.

detskiterapii@gmail.com

тел: 0885 19 19 96

 

Практикуващ ерготерапевт и управител на детски терапевтичен център “Ваня”. Центърът предлага индивидуални и групови терапевтични сесии за деца с увреждания и затруднения в развитието от страна на високо квалифициран мултидисциплинарен екип от специалисти в сферата на ерготерапията, логопедията, психологията и кинезитерапията.
Теодора Стойкова Гр.Русе, ДЦДМУ“РАЛИЗ-БАЛИЗ“-Русе Ерготерапевт към Сдружение за Деца и Младежи с интелектуални затруднения Русенска Асоциация за Лица с интелектуални затруднения.
Ивелина Георгиева Гр. София Логос ВСК Ерготерапевт – ранна детска интервенция
Михаил Михайлов

Гр. Добрич, ДЦПЛУ

arsenal_misho@abv.bg

0895 472 507

Ерготерапевт – Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
Нермин Раимова

Гр. Търговище „Алфамед Хоспис“

nerrmin@abv.bg

Ерготерапевт в хоспис за възрастни.
Руслана Анастасова

София,ерготерапевтичен център

 “ Ключ към всяко дете „;

 0888 677 305,

ruslanaanastasova@gmail.com

Магистър ерготерапевт в център “ Ключ към всяко дете”, който предоставя услуги за деца в ранна бебешка и детска възраст, както  и предучилищна и начална училищна възраст. Член на УС на Асоциацията на Българските Ерготерапевти.
Александра Андреева

гр. София, ДЦДМУ “Тацитус”

сл. майл:tacitus_bg@abv.bg

личен майл:alexandra.tacitus@gmail.com

сл.тел. 0885146030

личен тел. 0889412632

Ерготерапевт в ДЦДМУ “Тацитус. Работя с деца от аутистичния спектър в яслена възраст, предучилищна и ранна училищна възраст
Виктория Василева

гр. Враца, Център за специална образователна подкрепа “Д-р Петър Берон”

имейл: viktoriya.vasileva93@abv.bg

телефон: 0889/270993

Ерготерапевт. Осъществявам допълнителна ерготерапевтична подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности и множество увреждания от подготвителна група (5-6 годишни) до 12-ти клас. Индивидуални и групови сесии – Занимания по интереси “Дейности от ежедневието”;

Занимания по интереси “Полезни умения”;

Занимания по интереси “Арт-работилничка”.

Мина Енева

гр. София, ДЦДМУ “Тацитус’

mina.eneva@abv.bg

tacitus_bg@abv.bg

0885146030

0887206206

Ерготерапевт и управител в ДЦДМУ “Тацитус.
Ралица Рачева гр. София; МЦ “Деца с проблеми в развитието”; rali.mcdpr@gmail.com; 0889701862 Работя като ерготерапевт в мултидисциплинарен екип. Контингента ни е индивиди от 0 до 18 г. в. с различна патология, водеща до изоставане в развитието.
Росица Кралева Гр. Търговище, „Едно по едно“ – частен кабинет, 0894447556 Индивидуална работа с деца
Анна Бисет гр. Разград, 0886221915, annabisset97@gmail.com  
Андреас Андреу

гр. Варна, Фондация “Карин дом”

antreasa833@gmail.com

aandreou@karindom.org

тел. 0899 067624

Работя във Фондация Карин дом като терапевт и обучител. Практиката ми е с деца от 0 до 18 г. Работя с деца с различни състояния – ХАДВ, аутистичен спектър, деца с различни синдроми и двигателни затруднения – индивидуално и в малки групи.
Виктория Иванова

гр. Свищов, ДЦДУ-Свищов,
vicktoriq_ivanova@abv.bg

 

 

 

088-73-41-071

Провеждам сензо-моторни занятия (индивидуално или в група) с деца на възраст от 3 до 18г.,  предимно с нарушения от Аутистичния спектър, ДЦП, синдром  на Даун и УИ. Осъществявам консултиране и информиране на родителите. Участвам в екипа по Ранна интервенция.
Владислава Дончева гр. Варна , Фондация Карин дом – Варна , donchevavladislava@gmail.org Ерготерапевт, специалист ранно детско развитие. Консултант към център “Ранна интервенция” на Карин дом. Практиката ми е насочена към най-малките деца във възрастта от раждането до 4-тата година. Провеждам  домашни посещения и работя по семейно-центриран подход.
Дияна Йорданова

гр. Русе, ДЦДМУ – СГ “  към Сдружение “Дете и пространство”

d.zorova@mail.bg

Ерготерапевт към ДЦДМУ-СГ “Ранна интервенция” към сдружение” Дете и пространство”
Ивелина Петкова гр. София, частна практика, info@ivapetkova.com Специалист ранно детско развитие и ерготерапевт. Консултирам родители за кърмене, бебеносене, детски сън и др. Специализирам във възрастта от 0 до 4 год.
Илияна Добрева

гр. Варна, Фондация “Карин дом”

idobreva833@gmail.com

idobreva@karindom.org

тел: 0898 631 697

Ерготерапевт в Комплекс за социални, здравни и образователни услуги „Карин дом” – гр. Варна. Работя индивидуално и в групи с деца на възраст до 8 години и техните семейства.
Йорданка Василева

гр. Стара Загора, ЦСРИ Гражданско Сдружение ,,Алтернатива 55”

vasileva_y@yahoo.com

 
Катина Василева

гр. Плевен, Център за ранно детско развитие “Играем, за да знаем”

kativas@gmail.com

0892215958

Ерготерапевт, специалист ранно детско развитие. Приоритетно работя с деца от 0 до 7 години в индивидуална и групова форма.

Сергифициран консултант RMTi (Rhythmic Movement Training International)

Кристин Негенцова

Гр. София, Частен терапевтичен център, krisi0104@abv.bg

kristin.biserova@gmail.com

тел. 0887787089

Ерготерапевт. Основен контингент на работа (индивидуална и групова форма): деца в яслена възраст; предучилищен период  и  ранна училищна възраст.
Мариос Лазару

Гр.Никозия, Кипър

”Асоциация за хора с аутизъм център А”

marioslazarou30@gmail.com

Работя като обучител и терапевт с клиенти на възраст от 2 до 40 г. в аутистичния спектър, с генетични заболявания и двигателни затруднения.
Нурхан Осман

с. Щръклево, ЦСРИ“ Сдружение Динамика“ тел. 0887294001

nurhanosman@abv.bg

Бакалавър ерготерапевт. Работя с деца от 7 годишна възраст и възрастни до 80 годишна възраст.
Таня Шуманова

гр. Бургас, РЦПППО

tanya_shumanova@abv.bg

Ерготерапевт в РЦПППО -БУРГАС. Работя с деца от 3-11г.
Десислава Топорова гр. Русе, Сдружение “Дете и пространство”  
Мерсин Мехмедов Образователен център,,Малвина“ – Кубрат.  
Васил Василев

гр. Шумен, Ерготерапевтичен център „Стъпка по стъпка“

 

гр. Шумен, Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания

 

тел: +359896809881

Бакалавър и магистър ерготерапевт. Работещ от 2014 година в Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания в град Шумен, а паралелно с това от 2020 година работи и в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в град Велики Преслав. През 2023 г. стартира своя частна практика в гр. Шумен: Ерготерапевтичен център „Стъпка по стъпка“
Христиана Григорова

гр. Русе, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания към Сдружение „Център за консултиране и кратка терапия „Решения“ „.

 

hristianagrigorova97@mail.bg

 

тел: +359887873175

Ерготерапевт, работещ в сферата на психичното здраве с пълнолетни лица с психични разстройства.
Свилена Дамянова гр. Добрич, Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания Ерготерапевт в Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания ЦКОДУХЗ-Добрич от септември 2021 г. до момента
Вероника Гвоздева

гр. Пловдив

 

https://ergotherapy.bg/

 

ver.gvozdeva@gmail.com

https://logokids.bg/page/occupational-therapist-veronika-gvozdeva

 

Бакалавърската си степен по „Ерготерапия“ придобих в Антверпен, Белгия.
Дипломирах се през 2021 год. с опит в четирите направления на ерготерапията,
благодарение на учебните практики, организирани от учебното заведение:

  • Деца с нарушения в развитието
  • Физическа рехабилитация
  • Психично здраве
  • Възрастни хора

Паралелно с обучението си по ерготерапия, успях да придобия и квалификация по Монтесори метод за деца от 0 до 6 г., от 6 до 12 г. и за деца със СОП.

Павлина Тодорова Център за семейна консултация „Щастливо детство” гр. Добрич Бакалавърска степен „Логопедия“ и магистърска степен „Ерготерапия в общността“. Работа с деца и възрастни.
Мадлен Ефтимова

“Тук игрите оживяват” –

гр. София, жк. Дружба 2, бл. 521

 

tukigriteojivyvat@gmail.com

 

тел: +359 878 322 632

+359 877 727 738

 

 

Практикуващ ерготерапевт, специален педагог и PGSert SI в център “Тук Игрите Оживяват”:

услуги за деца в ранна детска възраст и училищна възраст;

подкрепа  на родители с увреждания по пътя на отглеждане и развитие на техните деца.

 

Изпълнителен директор и член на УС на Фондация “Подкрепа за Малки и Големи”: консултиране и подкрепа на семейства с недоносени деца и/или деца с увреждания; партньор за родилни отделения, лекари, държавни и недържавни организации по проблемите на недоносени деца и/или деца с увреждания.

Меглена Арнаудова

РЦПППО – гр. Добрич

meglena.bozhkova@abv.bg

тел: +359885793389

Магистърска степен „Логопедия“ и магистърска степен „Ерготерапия в общността“. Работа с деца.
     
     

 

Адрес по регистрация:

гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №15

За контакти

(+359) 884 045 994

Изпрати съобщение

office@abet-bg.org

Уеб сайт изработка и поддръжка от ЕДОМС ЕООД