Професионална реализация

Ерготерапевтите обслужват клиенти от всички възрастови групи с физически, социални или умствени отклонения. Те провеждат интервенцията си индивидуално, групово или  на общинско ниво.

Работни места за ерготерапевти могат да бъдат разкрити в болници, (психиатрични) клиники, дневни и рехабилитационни центрове, програми за домашни и общински грижи, старчески домове, специални и масови училища, центрове за професионално обучение, в промишлени предприятия, застрахователни компании за оценка на възможността за реинтеграция, производители за технически помощни средства, общински служби. Много ерготерапевти работят като консултанти, преподаватели, инструктори и в частна практика.