Професионални задължения

Етапи в ерготерапевтичния процес (ерготерапевтите работят в тясно сътрудничество с клиента в хода на целия процес)

Определяне, изследване и оценяване на нуждите на клиента в здравен, социален, функционален и трудов аспект.

 • Подбират необходимата информация, използват подходящи средства и методи за оценка и съответното техническо оборудване
 • Анализират, интерпретират и оценяват събраната информация с цел да установят факторите, които подпомагат и които възпрепятстват действията на клиента.
 • Въз основа на проведените изследвания  разработват терапевтичен план и подбират ерготерапевтични подходи и методики за постигане на целите, поставени от клиента в областта на самообслужването, трудовата заетост и свободното време.
 • Прилагат и провеждат интервенцията.
 • Оценяват и детайлно описват резултатите от ерготерапевтичния процес.
 • Съставят и поддържат необходимата документация и определят необходимостта от продължаване, прекратяване на интервенцията или пренасочване към други специалисти.
 • Консултират се с рехабилитационния екип при съставянето на ерготерапевтичната програма и я съгласуват с останалите терапевтични дейности.

Осигуряване на достъпна и адаптирана среда

 • Осигуряват достъп до качествено образование на хората с увреждания подпомагайки интегрирането на деца с увреждания в нормални училища, като извършват оценка на техните способности, препоръчват адаптиране на училищната среда или промяна в методите на обучение.
 • Осигуряват възможност за по-пълноценен, активен и независим живот на хората в напреднала възраст чрез използване на различни методи, включително технически помощни средства.
 • Участват във възстановяването на лица, страдащи от злоупотреба с алкохол или наркотици, депресии, нарушения в храненето или стресови състояния.
 • Правят  оценка на жилищната и работна среда и проектират тяхното модифициране съобразно нуждите на клиента.
 • Участват в проектирането и изработването на  технически помощни средства за лица с трайни увреждания и ги обучават в използването им.
 • Участват в осигуряването на достъпна околна среда при планирането на архитектурната среда в общините.
 • Осъществяват връзка между клиентите и фирми, производителки на технически помощни средства.
 • Оказват съдействие на клиентите във взаимоотношенията им с НЗОК, здравни и социални служби.
 • Съдействат за подобряване на жизнените условия в специализираните институции.
 • Съдействат за осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот.
 • Участват в изграждането на достъпна транспортна система.
 • Улесняват достъпа до инфомационни и комуникационни средства.
 • Способстват за увеличаване на употребата на технически помощни средства.
 • Съдействат за промяна в обществените настроения и нагласи по отношение на хората с увреждания.
 • Съдействат при осигуряването на възможност за трудова реализация на хората с увреждания съобразно способностите и интересите им.

Превенция

 • Извършват ергономична оценка на работното място и сигнализират на работодателите при опасност от трайни професионални увреждания.
 • Консултират ръководителите на индустриални предприятия по отношение на ергономичните условия на работното място.
 • Провеждат ранна профилактична дейност за предотвратяването на физически, интелектуални, психологически или сензорни увреждания и вторична профилактика за предотвратяване на увреждания, вследствие на продължителна дисфункция.

 

Промоция на здравето и обучение

 • Разясняват принципите и методите на ерготерапевтичната интервенция на рехабилитационния екип и контролират приложението им.
 • Участват в обучението на студенти и инструктори за практическа подготовка.
 • Провеждат обучение на дизайнери, инвеститори, строители и други специалисти, които активно участват в проектирането и изграждането на естествената и жилищна среда на принципа на достъпност.
 • Провеждат обучение за учители, болногледачи и семействата на хора с увреждания по отношение на тяхното обгрижване.
 • Подготвят и участват в програми за промоция на здравето, улесняване на социалната адаптация и облекчаване на стреса.
 • Провеждат изследователска дейност в областта на ерготерапията.