Начало » Професионални задължения

Професионални задължения

Еготерапевтът работи в тясно сътрудничество с клиента в хода на целия процес.

Идентифициране, изследване и оценка на здравните, социалните, функционалните и трудовите потребности на клиента

Подбират необходимата информация, използват подходящи методи и средства за оценка.

Анализират, интерпретират и оценяват събраната информация с цел да установят факторите, които подпомагат и възпрепятстват дейностите на клиента.

Въз основа на проведените изследвания  разработват терапевтична програма и подбират ерготерапевтични подходи и методи за постигане на целите на клиента в сферата на самообслужването, продуктивнвостта и свободното време.

Прилагат и провеждат интервенцията.

Оценяват и документират резултатите от ерготерапевтичния процес.

Изготвят документация и определят необходимостта от продължаване или прекратяване на интервенцията, както и пренасочване към други специалисти.

Съгласуват ерготерапевтичната програма с екипа.

Допринасят за осигуряването на достъпна и адаптирана среда.

Работят за осигуряване на приобщаваща среда и достъп до качествено образование на деца с увреждания.

Осигуряват пълноценен, активен и независим живот на хората в напреднала възраст.

Допринасят за възстановяването на лица с психични разстройства и зависимости.

Провеждат  оценка на жилищната и работна среда и ги модифицират спрямо нуждите на клиента.

Участват в проектирането и изработването на  технически помощни средства за лица с трайни увреждания и ги обучават в използването им.

Участват в осигуряването на достъпна архитектурната среда среда.

Осъществяват връзка между клиентите и фирми, производителки на технически помощни средства.

Оказват съдействие на клиентите във взаимодействието с НЗОК, здравни и социални служби, производители и доставчици на помощни средства.

Съдействат за подобряване на жизнените условия в социалните услуги  за хора с увреждания.

Съдействат за осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот.

Участват в изграждането на достъпна транспортна система.

Улесняват достъпа до инфомационни и комуникационни средства.

Съдействат за промяна в обществените нагласи към хората с увреждания.

Съдействат при осигуряването на трудова реализация на лица с увреждания съобразно способностите и интересите им.

Превенция и промоция

Провеждат ергономична оценка на работното място за превенция на трайни професионални увреждания.

Провеждат оценка и дават препоръки за ергономични условия на работното място.

Провеждат ранна профилактика за превенция на физически, интелектуални, психологически или сензорни увреждания и вторична профилактика за предотвратяване на увреждания вследствие на продължителна дисфункция.

Изготвят и провеждат програми за промоция на здравето, насърчаване на социална адаптация и облекчаване на стреса.

Обучение и консултиране

Участват в обучението и в практическата подготовка.на студенти по ерготерапия.

Провеждат обучение и консултиране при изграждането на достъпна жилищна и общсетвена среда.

Обучават семейства и обгрижващи на хора с увреждания

Провеждат научни изследвания в сферата на ерготерапията.

Адрес по регистрация:

гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №15

За контакти

(+359) 884 045 994

Изпрати съобщение

office@abet-bg.org

Уеб сайт изработка и поддръжка от ЕДОМС ЕООД